GM Centers Logo

SDA Logo SDA Logo SDA Logo

Parasht-deutsche


Donate Online
Member Login

News and Features

logo-csps Commentary Announcement Wajakheel Pekoedee vayakhel-Pekudei Vayakhel vaiachel_pecude Vayakhel-Pikudei Ki-Tissa Kie Tissa ki_tissa81 Ki-Tissa Tetzaveh Tetsawe Tetsaveh Tetsaveh Terumah teroema teruma Terumah Mishpatim Mishpatim Misjpatiem Mishpatim Mishpatim Jitro Yitro itro Yitro Beshallach Besjalach beshalach BO Bo bo vaera Wa'eera vaera Shemot Shemo Sjemot shemot Vayechi Wajechie vaiechi Wajigasj Vayigash vaigash 1st Quarter 2021 Miketz MIkeets mikets Vayeshev Wajeesjev vaieshev Wajisjlach Vayishlach Vayishlach vaishlach Wajeetsee Vayetze Vayetse vaietse Toldot Toledot Toldot toledot Toldot Chajee Sarah Vayera Ha-azinoe Haazinu Nitsaviem - Wajelech nitsavim-vaielech Kie Tavo Ki Tavo Kie Teetsee ki_tetse Sjoftiem Shoftim shofetim Re ee Reeh Ree Eekev Ekev ekev Eikev Waetchanan Vaetchannan vaetchanan Devarim Devarim Devarim Mattot Mas'ei matot masse80 Mattot Masei Pinchas pinchas Chukat-Balak Chucat Balak Korach Corach 3rd Quarter 2020 Shelach Shelach Behaalotcha behaalotcha Nasso Nasso Bemidbar Bemidbar ehar-Bechukotai Behar - Bechoekotai. Behar bechucotai Emor Emor Emor Acharei Mot achare mot-kedoshim Tazria Metsora Tazriah Metzorah Sjemii Shemini SpeziellerPessach Pesach Tsaw Wajikra Wajakheel Pekoedee Vayakhel-Pikudey Ki-tissa KieTisa Kie Tisa Testawe Tetsaveh Teroema Terumah misjpatiem Mishpatim Yitro Jitro Beshallach Beshalach FrenchTrial Parasht-deutsche Chapter 21 Noach Bereshit Haazinu Vayelech Netzavim Ki-tavo Shoftim Reeh Comfort Comfort My People Chaye Sarah Vayera (October 27) Lech-lacha (October 20) Noach (October 13) Building Bridges Vayeshev GLOW Tract: Shabbat Keeper The Shabbat Healthy Kosher Daniel 9 3rd Quarter 2017 Emor 25 Shemini Portuguese Shemini Tsav Vayikra Vayakhel-Pikudey Ki-Tissa Teruma Mishpatim Yitro Beshallach Bo Vaera Shemot Vayechi Vayigash Miketz Vayeshev Vayishlach Vayetse Toldot Haye-Sarah Vayera Lech-Lecha Noach Beresheet Acharei Mot Metzora Tazria Shemini Israelite Festivals and the Christian Church 2nd Quarter 2017 Sabbath School Archive Tzav Vayikra Pekudey vayakhel Ki Tissa Tetsaveh Trumah Yitro Beshalach Bo Vaera Shemot Vayechi Vayigash Miketz Vayeshev Vayishlach Vayetze Toldot Chayei Sarah Vayera Lech Lecha Noach Bereshit 2013 Consensus Statement on Reconciliation (Portuguese) Statistics About Contact